"ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN"

You are here

QUY TRÌNH GIẢI NGÂN CỤ THỂ

     Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương với mục đích tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.
     Đề đảm bảo dòng vốn của Quỹ nhanh chóng đến với khách hàng, góp phần phục vụ tốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Quỹ chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nhanh chóng các thông tin thủ tục cho vay đầu tư, đồng thời tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong việc hoàn thành các hồ sơ phục vụ vay vốn tại Quỹ. Các hồ sơ vay vốn tại Quỹ đã được ban hành theo Quyết định số 538/Q-ĐQĐTPT ngày 28/11/2011 của Giám đốc Quỹ. Mọi thắc mắc về hồ sơ thủ tục xin liên hệ số điện thoại: (84 511) 3.898.498

1. Quy trình chung xử lý hồ sơ cho vay tại Quỹ

2. Danh mục hồ sơ cho vay tại Quỹ