Cho vay đầu tư

QUY TRÌNH CHO VAY

Bước 1: Cung cấp hồ sơ vay vốn theo quy định của Quỹ

- Liên hệ: phòng Kế hoạch&NCPT (số điện thoại: 0236.3.888.744)

- Phòng Kế hoạch&NCPT xúc tiến tìm kiếm dự án, tư vấn, hướng dẫn bên vay vốn cung cấp hồ sơ dự án và lập các thủ tục vay vốn theo quy định. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo danh mục hồ sơ vay vốn, phòng Kế hoạch&NCPT thực hiện chuyển hồ sơ sang phòng Thẩm định thực hiện thẩm định.

- Danh mục hồ sơ vay vốn giai đoạn thẩm định dự án bao gồm công văn đề nghị vay vốn, hồ sơ pháp lý chủ đầu tư, hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ tài chính, hồ sơ bảo đảm tiền vay. Click vào đây để tải danh mục chi tiết hồ sơ cung cấp giai đoạn thẩm đinh

Bước 2: Thẩm định dự án và trình phê duyệt cho vay

- Liên hệ: phòng Thẩm định (số điện thoại: 0236.3.888.486)

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phòng Kế hoạch&NCPT, Phòng Thẩm định sẽ thực hiện thẩm định theo quy định, trình phê duyệt báo cáo kết quả thẩm định. Nếu kết quả thẩm định nhận thấy dự án đảm bảo các điều kiện cho vay thì lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay.

- Thời gian thực hiện: kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc.

Bước 3: Phê duyệt cho vay

- Trường hợp dự án được phê duyệt cho vay: căn cứ Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, Quỹ cùng bên vay vốn lập các hợp đồng và thủ tục liên quan.

- Trường hợp dự án không được phê duyệt cho vay: căn cứ văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Quỹ thông báo bằng văn bản cho bên đề nghị vay vốn được biết.

Bước 4: Giải ngân vay vốn

- Liên hệ: phòng Tín dụng (số điện thoại: 0236.3888.766) và phòng Tài chính - Kế toán (số điện thoại: 0236.3888755)

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự án đã được phê duyệt cho vay từ phòng Thẩm định, phòng Tín dụng hướng dẫn bên vay vốn lập các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và cá thủ tục liên quan, hướng dẫn bên vay vốn cung cấp hồ sơ giải ngân. Click vào đây để tải danh mục chi tiết hồ sơ giải ngân

- Sau khi nhận hồ sơ giải ngân của phòng Tín dụng, phòng Tài chính - Kế toán lập thủ tục chuyển tiền cho đơn vị. 

CÁC VĂN BẢN, BIỂU MẪU

TT

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007

Chính phủ

Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương

12/9/2007

Download

2

Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007

10/6/2013

Download

3

Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

UBND thành phố Đà Nẵng

Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng

30/7/2014

Download

4

Quyết định số 26/QĐ-HĐQL ngày 23/6/2015

Quỹ

Quy định về lãi suất cho vay tại Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng

23/6/2015

Download

5

Quyết định số 323/QĐ-QĐTPT ngày 29/3/2016 

Quỹ

Ban hành danh mục hồ sơ cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

29/3/2016

Download

6

Công văn đề nghị vay vốn

Quỹ

 

 

Download

7

Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV về việc thông qua đầu tư dự án và vay vốn tại Quỹ

Quỹ

 

 

Download

Góp vốn thành lập

Đầu tư trực tiếp

Nhận ủy thác & ủy thác

Quỹ phát triển đất

Thủ tục Quỹ phát triển đất

Căn cứ Quy định tại Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND thành phố về Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất phải thực hiện theo một số trình tự, thủ tục như sau:

1. Nội dung sử dụng: Nguồn vốn quỹ phát triển đất được sử dụng cho các nội dung sau:
- Ứng vốn cho các đơn vị để thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị nhà nước thu hồi đất.
- Ứng vốn cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao có liên quan đến bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

2. Thẩm quyền quyết định ứng vốn, thu hồi vốn Việc ứng vốn và thu hồi vốn ứng thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

3. Trình tự, thủ tục ứng vốn, chi hỗ trợ
3.1. Lập kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển đất hàng năm
- Hàng năm, vào giữa quý IV của năm trước, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ thực hiện đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định lập phương án ứng vốn, hoàn trả vốn kèm theo Tờ trình cho năm sau, trong đó có chi tiết theo từng dự án và từng quý, gửi Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
- Giám đốc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng cho ý kiến trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.
3.2. Thủ tục ứng vốn, chi hỗ trợ
3.2.1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị ứng vốn
a) Đối với ứng vốn cho các đơn vị để thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị nhà nước thu hồi đất:
- Văn bản đề nghị và dự toán chi tiết chi hỗ trợ;
- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Phương án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đối với ứng vốn để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Trên cơ sở kế hoạch vốn hàng năm đã phê duyệt và tình hình tiến độ thực hiện thực tế, cuối quý trước các đơn vị lập kế hoạch vốn cho quý sau và văn bản đề nghị tạm ứng vốn gửi Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó có xác định rõ thời gian hoàn trả đối với từng khoản tạm ứng. Hồ sơ kèm theo đề nghị tạm ứng phải phù hợp với nội dung sử dụng vốn ứng.
3.2.2. Chuyển vốn tạm ứng:
Sau khi đã kiểm tra hồ sơ do các đơn vị cung cấp, nếu đảm bảo theo quy định thì Quỹ đầu tư phát triển lập thủ tục ứng vốn và chuyển vốn ứng vào tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 7 ngày.

4. Thu hồi vốn ứng.
4.1. Nguồn vốn hoàn ứng
4.1.1. Hoàn trả các khoản chi hỗ trợ: Đơn vị được ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ có trách nhiệm hoàn trả số vốn đã tạm ứng cho Quỹ từ các nguồn sau:
- Trường hợp các khoản chi hỗ trợ đã nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì nguồn vốn để hoàn trả thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 13 của Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010;
- Trường hợp các khoản chi hỗ trợ không nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì do Ngân sách thành phố chi trả; trường hợp ngân sách thành phố chưa bố trí để thực hiện chi trả thì Quỹ có trách nhiệm chi trả và được Ngân sách thành phố bố trí hoàn trả.
4.1.2. Hoàn trả các khoản vốn ứng khác:
Căn cứ mục đích và nội dung sử dụng các khoản vốn ứng, đơn vị được tạm ứng có trách nhiệm cân đối từ nguồn kinh phí của dự án hoặc báo cáo UBND thành phố phân bổ kinh phí để hoàn trả kinh phí đã tạm ứng cho Quỹ theo quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010.
4.2. Hoàn trả vốn đã ứng:
Sau khi hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân, các tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm quyết toán vốn với cơ quan có thẩm quyền để hoàn vốn ứng cho Quỹ đầu tư phát triển.

Thẩm định

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Quỹ có tư cách pháp nhân, bộ máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng chính thưc đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2008.
- Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
- Tên giao dịch quốc tế: Danang Development and Investment Fund (DDIF).
- Trụ sở: Số 01A Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3.898.498 . Fax : 3.898.498

* NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG.
- Ngân sách cấp vốn điều lệ;
- Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn;
- Hợp vốn với các tổ chức kinh tế để đầu tư hoặc cho vay đầu tư;
- Phát hành trái phiếu của Quỹ theo theo qui định của pháp luật;
- Các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ

I/ Hội đồng quản lý Quỹ:
1. Ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tich Thường trực UBND TP – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
2. Ông Nguyễn Thanh Sang – Giám đốc Sở Tài chính – Phó chủ tịch thường trực HĐQL Quỹ.
3. Ông Huỳnh Đức Thơ – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Uỷ viên.
4. Ông Võ Minh – GĐ Chi nhánh NH Nhà nước tại Đà Nẵng – Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm – GĐ Quỹ – Ủy viên.
 
II/ Ban Giám đốc Quỹ
1. Ông Nguyễn Thanh Tâm – GĐ Quỹ . Điện thoại : 3.888.722
2. Ông Huỳnh Ngọc Thành – PGĐ Quỹ . Điện thoại : 3.888.711
3. Ông Đoàn Ngọc Vui – PGĐ Quỹ . 

III/ Ban Kiểm Soát Quỹ
1. Bà Lê Thị Bạch Yến - Trưởng ban. Điện thoại :3.888.733
2. Các thành viên khác.

IV/ Các phòng nghiệp vụ:
1/ Văn phòng Quỹ - 3.888.769.
2/ Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu phát triển (Trưởng phòng Bà Đỗ Thị Hồng Thy- Điện thoại 3.888.744).
3/ Phòng Thẩm định (Trưởng phòng Ông Trần Lê Minh Tín - Điện thoại: 3.888.486).
4/ Phòng Kế toán Tài chính (Trưởng phòng Ông Huỳnh Văn Tiếp - Điện thoại: 3.888.755).
5/ Phòng Đầu tư (Trưởng phòng Ông Nguyễn Quang Lâm- Điện thoại : 3.888.766).

Liên kết website