KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỸ

  1. Tình hình, kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử của Quỹ (website Quỹ) trong năm 2018:
  1. Tình hình hoạt động Ban Biên Tập:

          Trong năm Ban Biên tập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao như: kiểm duyệt tin, bài viết, cập nhật thông tin, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động Website Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; và quản lý vận hành tổ chức duy trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên của Website Quỹ;  thường xuyên phối hợp với Cổng Thông tin điện tử thành phố để cập nhật thông tin. Đôn đốc viên chức quản lý và người lao động Quỹ tham gia viết tin, bài viết, đăng tin và truy cập thông tin để vận dụng vào hoạt động của Quỹ; phê duyệt các phương án nhúng các đoạn clip, video tuyên truyền của Quỹ, thành phố, cụ thể đăng “trailer tuyên truyền về Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI”

  1. Tình hình tin, bài viết của website năm 2018.

          - Công tác tin, bài viết trong năm tập trung đưa tin về các chương trình, hoạt động, chủ trương chính sách mới của Quỹ, thành phố, và các chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến hoạt động của Quỹ, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, thành phố; các hình thức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đặc biệt, đưa tin về Hội nghị và Hội thao Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2018 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đưa các thông báo về đấu thầu, chọn thầu tại Quỹ.

          Trong năm, Ban Biên tập Website Quỹ đã duyệt và đăng 58 tin, bài viết. Cụ thể như sau:

          Như vậy, so với cùng kỳ năm 2017 số lượng tin, bài viết tăng 1 tin bài viết (cùng kỳ năm 2017 có 57 tin, bài viết).

          Ngoài ra, các thông tin nội bộ (lịch công tác, các quy chế nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật) thường xuyên được cập nhật.

          Ban Biên tập website cho đăng 16 tài liệu văn bản chế độ chính sách, văn bản pháp quy.

  1. Công tác kỹ thuật trên website năm 2018.

          Phối hợp với các phòng ban đăng bài viết lên website Quỹ.

          Phối hợp với đơn vị có liên quan khắc phục các vấn đề về bảo mật, đường truyền.

          Lập thủ tục thuê và nâng dung lượng  hosting để đặt Trang thông tin điện tử của Quỹ theo địa chỉ: Https: //www.ddif.com.vn

          Triển khai đặng clip “trailer tuyên truyền về Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI” lên giao diện Website Quỹ.

          Thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu trên hệ thống máy chủ. Kiểm tra định kỳ tốc độ truy cập, theo dõi lưu lượng truy cập đến website. Chỉnh sửa các lỗi trong quá trình vận hành website.

  1. Đánh giá kết quả hoạt động của Trang thông tin điện tử (Website) Quỹ

          1. Các kết quả đạt được

          Năm 2018, Trang thông tin điện tử của Quỹ đã giới thiệu, cung cấp thông tin đầy đủ các hoạt động của Quỹ, quảng bá hình ảnh cũng như các chủ trương chính sách của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành, liên quan đến hoạt động của Quỹ đến với khách hàng đối tác và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước; hoạt động nổi bật trong năm của Trang thông tin điển tử Quỹ là nêu bật được các hoạt động của Quỹ, các đoàn thể thuộc Quỹ; chất lượng bài viết ngày được nâng cao tập trung vào các lĩnh vực hoạt động của Quỹ; với lượng truy cập khoảng 52097 lượt, Trang thông tin điển tử của Quỹ đã góp phần tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và thành phố và các hoạt động của Quỹ đến với bạn đọc.

          2. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

          - Số lượng bài viết, lượng cán bộ, viên chức Quỹ tham gia viết bài chưa cao.

          - Các phòng, ban nghiệp vụ tuy đã có sự quan tâm nhưng vẫn còn ít và chưa đồng đều.

          - Thành viên Ban biên tập chưa phát huy hết vai trò định hướng và gợi ý tiêu đề, đề tài cho viên chức, người lao động viết tin, bài viết để cung cấp về Ban Biên tập.

III. Dự kiến chương trình hoạt động của Ban Biên tập năm 2018

          1. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các phòng ban nghiệp vụ phổ biến tuyên truyên nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nội dung quy chế hoạt động Quỹ đến cán bộ viên chức và người lao động Quỹ và các đối tác cũng như các tổ chức có liên quan.

          2. Đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục Trang thông tin điện tử của Quỹ.

          3. Tiếp tục thực hiện cập nhật sao lưu website theo định kỳ để đảm bảo an toàn dữ liệu trang thông tin điện tử Quỹ. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho Website Quỹ.

          4. Đẩy mạnh quảng bá hoạt động của Quỹ, tuyên truyền xúc tiến các dự án đầu tư thông qua trang thông tin điện tử của Quỹ.

          5. Phát huy vai trò của Ban Biên tập để lập danh mục các đề tài, gợi ý cụ thể cho các phòng ban tham gia viết tin nhằm nâng cao chất lượng tin, bài viết góp phần đưa website thành trang thông tin hữu ích đáng tin cậy đối với đọc giả.

          Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Trang thông tin điện tử (website) Quỹ  năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019./.

 

Nơi nhận:

- Công thông tin điện tử thành phố (b/c);

- Ban Giám đốc Quỹ;

- Ban Kiểm soát, Phòng Nghiệp vụ;

-Thành viên Ban Biên tập Website;

- Lưu VT, VP.

TRƯỞNG BAN

 

ĐÃ KÝ

PHÓ GIÁM ĐỐC QUỸ

Huỳnh Ngọc Thành

 

Liên kết website