Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng: Mục tiêu trở thành tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp

          Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước của địa phương, trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, được thành lập từ cuối năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008 với chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố. Để hiểu thêm về hoạt động của đơn vị, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ.

          PV: Năm 2018 đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng. Những kết quả nổi bật mà Quỹ đã đạt được là gì, thưa ông?

          Ông Nguyễn Thanh Tâm: Như các bạn đã biết, Quỹ được thành lập vào 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008. Đến nay Quỹ đã trải qua hơn 10 năm hoạt động và có thể nói đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.

          Cụ thể, trong chặng đường hơn 10 năm qua, Quỹ đã huy động được 534 tỷ đồng từ hai tổ chức tài chính nước ngoài là Ngân hàng thế giới (WB) 216,4 tỷ đồng và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) 317,6 tỷ đồng. Việc huy động vốn đã góp phần tăng thêm nguồn lực đầu tư cho các công trình trên địa bàn thành phố, đồng thời, góp phần tăng quy mô vốn hoạt động của Quỹ qua các năm.Với nguồn vốn điều lệ ban đầu do ngân sách thành phố cấp là 200 tỷ đồng, đến nay tổng vốn hoạt động của Quỹ lên hơn 1500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Quỹ đã đầu tư vào các công trình dự án, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ

           PV: Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật tại Đà Nẵng ngày càng lớn, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư đồng thời quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả Quỹ đã có những biện pháp, giải pháp gì?

          Ông Nguyễn Thanh Tâm: Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của Đà Nẵng, Quỹ đã và sẽ có các biện pháp để thực hiện huy động các nguồn vốn bằng cách tích cực tìm kiếm, làm việc với các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước có điều kiện cho vay vốn phù hợp với hoạt động đầu tư của Quỹ để tiếp cận, đề xuất phương thức hợp tác. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về huy động vốn vay của các tổ chức trong nước, nước ngoài để tham mưu UBND thành phố trình các Bộ ngành, Chính phủ về quy trình thủ tục thực hiện. Đồng thời, trong trường hợp nhu cầu đầu tư của thành phố lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của ngân sách thành phố và nguồn vốn hiện có của Quỹ thì Quỹ có thể tham mưu phát hành trái phiếu công trình hoặc trái phiếu chính quyền địa phương để huy động nguồn vốn để đầu tư cho các công trình hạ tầng. Ngoài ra, trong phạm vi hoạt động của Quỹ, Quỹ sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu Quỹ.

          Một hình thức huy động vốn khác là hợp vốn với các ngân hàng thương mại để cho vay đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn. Quỹ cũng có thể hợp vốn với các Quỹ đầu tư phát triển khác để hợp vốn cho vay đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương, có tính chất hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội liên vùng có liên quan đến Đà Nẵng, đồng thời được sự chấp thuận của lãnh đạo thành phố về việc hợp tác cho vay hợp vốn này...

          PV: Việc tìm kiếm thêm nguồn vốn là quan trọng nhưng có lẽ việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả còn quan trng hơn?

          Ông Nguyễn Thanh Tâm: Đúng vậy, bên cạnh việc huy động vốn cho đầu tư phát triển, công tác quản lý sử dụng vốn hiệu quả cũng hết sức cần thiết đối với hoạt động của Quỹ. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hàng năm, thực hiện đầu tư đúng mục đích, phù hợp với hoạt động đầu tư của Quỹ và bám sát kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kỹ hiệu quả, đầu ra của dự án trước khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư, góp vốn đầu tư. Đối với các dự án Quỹ cho vay thì chú trọng công tác thẩm định dự án, xem xét tính khả thi cũng như khả năng thu hồi vốn của dự án. Đồng thời thực hiện theo dõi tình hình sử dụng vốn, kiểm tra thực tế dự án trước và sau khi đầu tư, kiểm tra sự phù hợp giữa đề xuất sử dụng vốn và thực tế sử dụng vốn...

          PV: Đà Nẵng có lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ khá lớn, cần nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với đối tượng này những năm qua Quỹ đầu tư phát triển thành phố đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ như thế nào?

          Ông Nguyễn Thanh Tâm: Chức năng của Quỹ là đầu tư các dự án dự án kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm 2008-2014, bằng nguồn vốn ngân sách ủy thác để cho vay phát triển sản xuất và xuất khẩu, Quỹ đã thực hiện cho vay hơn 121 lượt doanh nghiệp với  lãi suất 5%/năm; tổng giá trị lũy kế cho vay đến 2014 đạt 367 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi trả cho ngân sách thành phố. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ngân sách, nguồn vốn ngân sách không được dùng để cho vay, hiện nay thành phố chưa có chính sách mới đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Quỹ để tiếp tục cho vay. Hiện nay Quỹ đang đề xuất UBND thành phố giao cho Quỹ đầu tư hạ tầng cơ sở khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp Đà Nẵng nhằm hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trình UBND thành phố Đề án đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

          PV: Ông cho biết mục tiêu Quỹ đặt ra trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thanh Tâm: Mục tiêu tổng quát Quỹ  đặt ra là sẽ tiếp tục củng cố để Quỹ trở thành một tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp của địa phương, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện có hiệu quả các chính sách huy động vốn và đầu tư theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao. Tham gia công tác xã hội hóa đầu tư trên một số lĩnh vực. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ thông qua việc đầu tư các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố.

          PV: Xin cảm ơn ông!

Anh Duy-  VIETNAM BUSINESS FORUM

Liên kết website