BAN PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

          Ngày 29/12/2017, Ban phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Ban AML/TF) Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017. Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ kiêm Trưởng Ban chủ trì cuộc họp, tham gia buổi họp có đầy đủ các thành viên là Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và trưởng các bộ phận nghiệp vụ và thư ký Ban. Buổi tổng kết tập trung 02 nội dung chính:

          Kết quả đạt được, tồn tại hạn chế

          Trong năm 2017, Ban AML/TF đã triển khai đồng bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ theo đúng quy trình đã ban hành như: lập hồ sơ, phân loại rủi ro lần đầu 06 khách hàng, cập nhật phân loại rủi ro định kỳ 15 khách hàng; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ cho Cơ quan phát triển Pháp (AFD) theo quy định; các thành viên trong Ban đã thực hiện tốt công tác phối hợp. Trong quá trình quan hệ tín dụng với khách hàng, không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu giao dịch bất thường trong việc giải ngân, trả nợ, thanh toán tại Quỹ.

Các thành viên Ban AML/TF

          Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017 của Ban AML/TF vẫn còn một số hạn chế như:

          Chưa cập nhật kịp thời các thông tin mới, bài viết về hoạt động phòng chống rửa tiền trên website của Quỹ để cán bộ viên chức nắm thông tin.

          Chưa phối hợp với các đơn vị khác cũng như AFD để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng định kỳ nghiệp vụ AML/TF.

          Chưa tổ chức họp định kỳ hàng quý của Ban AML/TF theo quy định.

           Chương trình, kế hoạch 2018

          Trên cơ sở dự thảo kế hoạch năm 2018 của Thường trực Ban, Ban AML/TF tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

          Xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 của Ban AML/TF trình Giám đốc Quỹ ban hành.

          Tiếp tục thực hiện lập hồ sơ khách hàng mới và phân loại rủi ro đối với các hồ sơ dự án đầu tư trong năm 2018, cập nhật phân loại rủi ro đối với các khách hàng vay vốn các năm trước tại Quỹ theo quy định.

          Nghiên cứu, cập nhật các quy định hiện hành về AML/TF.

          Nghiên cứu Quy trình thực hiện AML/TF điều chỉnh theo hướng tinh gọn, phân công rõ ràng nếu cần thiết. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến tham gia, phản ảnh của các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện để tổng hợp báo cáo Trưởng ban AML/TF xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (nếu có).

          Tăng cường cập nhật các quy định chính sách mới, các thông tin, bài viết liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền trên website Quỹ.

          Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ AML/TF cho cán bộ viên chức Quỹ: Quỹ tự tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị liên quan (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở địa phương, trung ương, AFD, các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương) hoặc hoặc thuê đơn vị tư vấn để tổ chức đào tạo.

          Đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định, họp tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2018 và tổ chức họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

          Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra, báo cáo định kỳ theo quy định.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Trưởng Ban AML/TF Nguyễn Thanh Tâm ghi nhận những kết quả đã đạt trong năm qua, đồng thời yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ liên quan chủ động hơn trong công tác thu thập, cập nhật thông tin, phục vụ cập nhật phân loại rủi ro khách hàng để hoàn thành tốt kế hoạch trong năm 2018.

Bích Thảo - Thẩm định

Liên kết website