HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

           1. Giới thiệu chung

           - Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND thành phố, hoạt động trên nguyên tắc bảo toàn vốn và phát triển vốn, không vì mục tiêu lợi nhuận, với nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.

           - Hoạt động của Quỹ được quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

           2. Giới hạn đầu tư

           - Giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện.

          - Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

           3. Thẩm quyền quyết định đầu tư

           - Mức vốn đầu tư đối với một dự án đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Quỹ (Hội đồng quản lý Quỹ) quyết định.

           - Mức vốn đầu tư đối với một dự án trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.     

           4. Trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp: Căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQL ngày 19/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, gồm các bước:

           (1) Lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư trực tiếp;

           (2) Thực hiện triển khai đầu tư và quản lý dự án đầu tư trực tiếp;

           (3) Quản lý khai thác và vận hành dự án;

           (4) Giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trực tiếp;

           (5) Kết thúc dự án đầu tư trực tiếp.

 

Liên kết website