TIẾP TỤC XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ XẤU CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

          Ngày 16/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2071/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

          Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tại Quyết định 1058/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã đề ra những mục tiêu sau đây:

          - Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước.

          - Phối hợp với NHNN Việt Nam và các bộ, ngành tăng cường năng lực tài chính của TCTD theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

          - Hoàn thiện thị trường chứng khoán, xây dựng khuôn khổ pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ hỗ trợ cho việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD.

          Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề ra nhiệm vụ là phối hợp với NHNN Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đối với các TCTD yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, cụ thể như sau:

          - Tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

          - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp.

          - Xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay.

          - Xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

          - Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch.

Nguyễn Quang Lâm - Phòng Thẩm định

Liên kết website