TĂNG THỜI HẠN CHO VAY VỐN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM A

          Ngày 31/3/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo đó, điểm nổi bậc của Nghị định là thời hạn cho vay tối đa đối với các dự án thuộc Danh mục được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định như sau:

          Thời hạn cho vay

          - 15 năm đối với dự án đầu tư thuộc nhóm A (trước đây là 12 năm);

          - 12 năm đối với các dự án còn lại.

          Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án.

          Ngoài ra, Nghị định này quy định về điều kiện vay vốn cụ thể, rất chặt chẽ.

          Điều kiện cho vay

          Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

          1. Thuộc đối tượng quy định của Nghị định này.

          2. Có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

          3. Dự án được thẩm định, đánh giá là có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.

          4. Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

          5. Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật.

          6. Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm xem xét cho vay, giải ngân vốn vay.

          7. Mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay.

          8. Khách hàng thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.

          Các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính nhà nước có thể tham khảo, vận dụng những điểm mới, quy định của Nghị định./.

Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Thẩm định

Liên kết website