ĐÚC KẾT 5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

          Ngày 1-8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội khóa XII. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (2015-2020). Ảnh: S.TRUNG

          Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những kết quả cụ thể

          Báo cáo tại hội nghị do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương trình bày cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố phát sinh một số vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây dư luận không tốt, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

          Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

          Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó công tác chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận lớn trong toàn Đảng bộ để triển khai những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bước đầu có những kết quả cụ thể. Công tác vận động quần chúng giúp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

          Phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của bộ máy chính quyền hiệu quả hơn. Hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở, sâu sát với quần chúng, bước đầu được tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận và các đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

          Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: trong nửa đầu nhiệm kỳ, có một số thời điểm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành coi nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện không nghiêm tự phê bình và phê bình; công tác cán bộ có một số thiếu sót, hạn chế; chất lượng và việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ ở một số loại hình vẫn còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao.

          Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội có lúc chưa thực sự nhạy bén, kịp thời. Hoạt động của cấp ủy và chính quyền cùng cấp có lúc, có nơi chưa thật đồng bộ. Cải cách hành chính trong Đảng còn hạn chế.

          5 bài học kinh nghiệm

          Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí điểm lại một số kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã nêu những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ thành phố.

          Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh 5 bài học lớn được Đảng bộ thành phố đúc kết. Một là, phải luôn nghiêm túc và quyết liệt trong thực hiện các kết luận của Trung ương để xử lý triệt để các sai phạm, không để kéo dài.

          Hai là, nhận thức đúng vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng; kết hợp toàn diện công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và hiệu quả tuyên truyền, vận động của Mặt trận, hội, đoàn thể; thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng.

          Ba là, giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giám sát được sự lạm dụng quyền lực, không để các nhóm lợi ích chi phối; việc đề ra chủ trương, đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện tại Đảng bộ phải dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng, bảo đảm minh bạch, công khai, chịu sự giám sát của cộng đồng.

          Bốn là, thực hiện đúng các nguyên tắc về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, có khả năng tập hợp, quy tụ trí tuệ tập thể vì đại cuộc; luôn sát cánh cùng tập thể, nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, dám nhìn nhận khuyết điểm để sửa sai và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng thành phố; biết kế thừa những giá trị của các nhiệm kỳ trước, đồng thời nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời có giải pháp đột phá xây dựng, phát triển thành phố.

          Năm là, làm cho được, cho đúng phương châm “Đảng nói - dân tin; chính quyền làm - dân ủng hộ; Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo”; luôn gắn bó với nhân dân, dựa vào dân, bám sát cơ sở, lắng nghe và chăm lo nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần trung dũng kiên cường, năng động sáng tạo của người Đà Nẵng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

          8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

          Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cần cần triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong xây dựng Đảng. Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng của Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trí tuệ, phương pháp công tác khoa học, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đẹp về phong cách văn hóa, văn minh.

          Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, các địa phương, đơn vị tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất, xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm nhằm tạo tiền đề, nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đến.

          Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; các tiểu ban phục vụ của Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên, thành lập tổ giúp việc để triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp, tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

          “Cần lưu ý phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Không chỉ tập trung lo cho đại hội mà có phần buông lỏng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thậm chí gây ảnh hưởng không tốt cho nhiệm kỳ sau”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

          Cần tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng sát hợp với từng đối tượng; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời thông tin, định hướng dư luận, xã hội, nhất là các vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, phản hồi, phản bác trước các thông tin sai lệch, thông tin giả không đúng sự thật; đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp…

          Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng và các biểu hiện thiếu tinh thần xây dựng, nói không đi đôi với làm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị.

          Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ nói chung, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch phục vụ cho công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ đến.

          Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

          Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác vận động quần chúng, tập hợp đoàn viên, hội viên ở địa bàn khu dân cư; phát huy đồng thuận của nhân dân thành phố. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

          Chú trọng phát huy vai trò giám sát của HĐND; giám sát, phản biện của Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

          “Cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy mới được ban hành. Triển khai có hiệu quả đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo.

Trong 4 năm qua, bình quân mỗi năm, Đảng bộ thành phố kết nạp gần 2.000 đảng viên, bảo đảm chất lượng, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên nữ, có trình độ học vấn cao. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện việc thi hành kỷ luật và đưa ra khỏi Đảng 952 đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 2.364 lượt tổ chức Đảng và 8.700 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 828 lượt tổ chức Đảng và 2.078 lượt đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 478 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 85 trường hợp.

S.TRUNG - cadn

Liên kết website