Kết thúc Kiểm toán BCTC giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/10/2016 trong khuôn khổ dự án Quỹ ĐTPT địa phương

          Trong khuôn khổ Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương, theo Hợp đồng số 4609VN-A07-SSS ngày 31/3/2016 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương đủ năng lực tham gia dự án, Công ty TNHH Kiểm toán AASC đã thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ) giai đoạn từ  01/01/2016 đến 31/10/2016.

          Nội dung công việc kiểm toán đã được gửi trước cho Quỹ từ ngày 18/10/2016.

          Để đảm bảo tiến độ công việc, trước khi Đoàn kiểm toán làm việc, Quỹ đã thực hiện khóa sổ kế toán tại ngày 31/10/2016, đồng thời lập Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 31/10/2016 theo yêu cầu của Ban quản lý dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

          Sau 04 ngày làm việc kể từ ngày 25/11/2016 đến hết ngày 29/11/2016, Đoàn kiểm toán đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quỹ để thống nhất về kết quả kiểm toán.

          Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được Bộ Tài chính đánh giá là đủ năng lực tham gia Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo Hiệp định tài trợ khoản tín dụng số 4609-VN ngày 12 tháng 8 năm 2009 được ký kết giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế. Dự án đã kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016. Mục đích của việc kiểm toán Báo cáo tài chính lần này nhằm mục đích cung cấp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý dự án. 

Phạm Hoàng Anh – Phạm Hoàng Hạnh (BKS) -DDIF

Liên kết website