Một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

          Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Theo nội dung Nghị định, trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ được hưởng một số cơ chế đặc thù như sau:

          - Thứ nhất, cơ chế huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thành phố được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

          Ngoài ra, đối với huy động vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Chính phủ ưu tiên huy động vốn ODA cho Thành phố để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố; ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các dự án, chương trình dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

          - Thứ hai, cơ chế tài chính, ngân sách. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố Đà Nẵng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước.

          - Thứ ba, cơ chế phân cấp quản lý trong phê duyệt cục bộ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trong công tác quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố.

          Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP sẽ tạo điều kiện cho Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố, phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung vào năm 2020; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nẵng./. 

MV-Phòng KH&NCPT

Liên kết website