Triển khai bình chọn "Công dân Đà Nẵng tiêu biểu"

          Sáng ngày 08/11/2016 Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức họp giao ban sơ kết đánh giá một số kết quả tuyên truyền của Trang Thông tin điện tử các quận, huyện, sở, ngành, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố.

         Tại buổi họp, nhiều đại biểu tham gia góp ý và thống nhất đánh giá. Nhìn chung, Trang Thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng thông tin, dịch vụ công, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và của các quận uỷ, huyện uỷ và các ban ngành, đoàn thể, đơn vị góp phần tạo nên sự đa dạng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng, đơn vị với nhân dân thành phố, cả nước và đối tác, thực sự là cầu nối giữa người dân với các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.

         Bên cạnh đó, một số Trang Thông tin điện tử vẫn chưa quan tâm bám sát các sự kiện nổi bật của đất nước và thành phố để tuyên truyền và thông tin kịp thời, chưa thực hiện tốt công tác tổng hợp tình hình hoạt động, tiếp nhận và trả lời chuyên mục hỏi đáp, tuyên truyền về đối thoại trực tuyến, các đơn vị cần phải khắc phục.

         Đồng thời tại buổi họp Ban Tuyên giáo Thành uỷ phổ biến triển khai việc bình chọn, tuyên truyền "Công dân Đà Nẵng tiêu biểu" nhân kỷ niện 20 năm Thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW(1997-2007). Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã phổ biến giá trị, ý nghĩa của việc bình chọn "Công dân Đà Nẵng tiêu biểu" đồng thời phổ biến qui chế, phương thức bình chọn trên trang Thông tin điện tử Thành uỷ Đà Nẵng, thời gian bình chọn từ ngày 10/11 đến ngày 05/12/2016.

         Hiện nay Hội đồng xét tặng danh hiệu "Công dân Đà Nẵng tiêu biểu" đã sơ khảo thống nhất lựa chọn 29 cá nhân tiêu biểu do các địa phương, đơn vị giới thiệu để lấy ý kiến trong nhân dân theo phương thức qua các kênh đoàn thể trực tiếp bình chọn và qua trang Thông tin điện tử, mỗi công dân được chọn đủ 20 cá nhân tiêu biểu trên danh sách 29 cá nhân đã đề nghị.

         Đề nghị cán bộ viên chức Quỹ vào Trang Thông tin điện tử Thành uỷ để cập nhật thông tin về qui chế, qui trình bình chọn và lịch sử, thành tích về các cá nhân đã sơ khảo trước để tham gia bình chọn "Công dân Đà Nẵng tiêu biểu" sau 20 năm xây dựng và trưởng thành. Rất mong toàn thể cán bộ viên  chức Quỹ tham gia đầy đủ.  

Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Quỹ

Liên kết website