TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

          Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          Hội nghị được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí quán triệt 02 Chỉ thị nêu trên; đồng chí Phạm Quý Trưởng Ban Dân vận Thành ủy quán triệt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đồng chí Trần Thanh Vân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của Thành ủy Đà Nẵng.

          Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thì công tác lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được BCH Trung ương, Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nên hiện nay không có chỉ đạo chung chung nữa mà đi vào cụ thể từng vấn đề, như Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, ngày 07/12/2015 ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

          Theo Chỉ thị số 50-CT/TW, Bộ Chính trị đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế đó là tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, số vụ việc và vụ án phát hiện còn ít, thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp….

          Theo đánh giá của Bộ chính trị thì nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trước hết là do người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng; quy định của pháp luật chưa hoàn thiện; một số cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội còn sơ hở; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, phương tiện làm việc còn bất cập; chưa phát huy tốt vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

          Xuất phát từ những hạn chế, yếu kém nêu trên và nhằm nâng cao công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, Bộ Chính trị đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp:

          - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

          - Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiển nước ta và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

          - Nâng cao công tác phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của CBCCVC.

          - Phải xác minh điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện với nguyên tắc tích cực, khẩn trương, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai.

          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện và xử lý.

          - Tăng cường hợp tác có hiệu quả với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc xử lý tội phạm tham nhũng.

          - Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp có trách nhiệm phổ biến quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.


          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Anh Bí thư Thành ủy chỉ đạo yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình hành động của  Thành ủy tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW, kiên quyết trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không nể nang, né tránh, không có vùng cấm, nếu cán bộ thành phố vi phạm về tham nhũng, có đầy đủ chứng cứ thì xử lý, không có chuyện xin xỏ, can thiệp hoặc tác động, sai phạm đến đâu làm rõ và xử lý đến đó. Đơn vị để xẩy ra tham nhũng thì ngoài việc người trực tiếp vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Thành ủy giao cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra tình hình thực hiện, kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, giao cho Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình hành động, theo dõi tình hình và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

                                                                                      Nguyễn Thanh Tâm

Liên kết website