QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHỐI HỢP VỚI QUỸ BLTD TRONG CHO VAY CÓ BẢO LÃNH CỦA QUỸ BLTD

Ngày 04/5/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 05/2015/TT-NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng trong công tác cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2015 và Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

          Thông tư quy định rõ nội dung phối hợp giữa bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm các  nội dung về trình tự phối hợp giữa các bên trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ  và giải quyết nhu cầu vay vốn có bảo lãnh của khách hàng; các nội dung liên quan đến phối hợp trong việc cung cấp chứng từ giải ngân; thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay; phối hợp trong việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng v.v...

          Thông tư đã hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trong đó quy định rõ thời hạn bên cho vay có văn bản đề nghị Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (07 ngày kể từ ngày khách hàng không trả nợ theo hợp đồng tín dụng), thời hạn Quỹ bảo lãnh tín dụng phải hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết (10 ngày), trong trường hợp Quỹ BLTD từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bên cho vay phải có văn bản phản hồi chấp thuận hoặc không chấp thuận việc từ chối của Quỹ bảo lãnh tín dụng (07 ngày).

          Ngoài ra, để thuận tiện cho các bên trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm nếu khách hàng không trả nợ cho bên cho vay, Thông tư cũng hướng dẫn thêm về việc chuyển giao và xử lý tài sản bảo đảm.

          Như vậy, sau Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg thì việc ban hành Thông tư số 05/2015/TT-NHNN tiếp tục là khung pháp lý để các Quỹ BLTD triển khai được các hoạt động bảo lãnh tín dụng.

Huỳnh Vân (ĐT)

Liên kết website