GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY

 Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tháo gờ khó khăn về vốn, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị gia tăng GDP, kim ngạch xuất khẩu cho thành phố, tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm 2015.

          Ngày 02/3/2015, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình sô 181/TTr- QĐTPT về việc đề nghị giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp gửi UBND TP Đà Nẵng.

          Ngày 30/3/2015, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 1742/QĐ-UBND  về việc Quy định mức lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

          Theo đó, Quy định mức lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là 5%/năm. (chi tiết)

Liên kết website