SẼ CÓ CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Chỉ thị về tăng cường quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Theo đó, sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật cũng như bộ máy quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua có nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở trung ương và địa phương. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua có nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở trung ương và địa phương, đã huy động, tập trung thêm nguồn lực tài chính của xã hội, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cùng với NSNN giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, cần phải khắc phục như: Nhiều quỹ được thành lập nhưng trùng lắp về mục tiêu, hoạt động của quỹ chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; việc kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế…

Để khắc phục những tình trạng nêu trên và tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì cùng với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Để có cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá lại hoạt động của các quỹ tài chính hiện có để cơ cấu lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát, thanh tra và kiểm tra hoạt động của các quỹ, đảm bảo quản lý, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cùng với việc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, dự thảo cũng đề cập đến việc kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý quỹ, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Liên kết website