DDIF: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015

Tính đến cuối năm 2014, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 793 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ là 426 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53,7% so với tổng nguồn vốn hoạt động. Trong năm, Quỹ đã hoàn thành chỉ tiêu trình phê duyệt cho vay đầu tư với tổng giá trị cho vay là 350,8 tỷ đồng, đạt 115,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HNCBVC năm 2014 đề ra, trong đó, Quỹ đã thẩm định và ký kết Hợp đồng tín dụng với tổng giá trị là 230,5 tỷ đồng, đã giải ngân trong năm số tiền 153,64 tỷ đồng, doanh thu đạt được là 80 tỷ đồng.  Kết quả  kinh doanh, Quỹ đã đạt được mức lợi nhuận là 40 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 9,39%) và đã đóng góp cho ngân sách thành phố 839 triệu đồng.

          Quỹ đã tích cực tham gia chương trình “Năm Doanh nghiệp 2014” do thành phố phát động thông qua hoạt động nhận vốn ủy thác để cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và nhận ủy thác hoạt động của Quỹ BLTD doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng. Qua đó, trong năm 2014, Quỹ đã cho 23 doanh nghiệp (24 lượt vay) vay vốn với tổng giá trị là 61,7 tỷ đồng, Quỹ đã giải ngân cho 21 doanh nghiệp với tổng số tiền 45 tỷ đồng, đã thu hồi với số tiền là 2,1 tỷ đồng, dư nợ là 42,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,75% số vốn ủy thác; đã thực hiện BLTD cho 10 doanh nghiệp với tổng số tiền bảo lãnh là 12,2 tỷ đồng, đồng thời, vận động vốn góp điều lệ với số tiền 1,3 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ đến nay là 51,3 tỷ động.

          Ngoài ra, Quỹ còn thực hiện một số nhiệm vụ như: đại diện góp vốn tại 04 đơn vị, gồm: Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, Công ty TNHH Massda Land, Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total; trong năm 2014, Quỹ đã bán và thu tiền 100% đối với 07 căn hộ Vicoland, nâng tổng số căn hộ Quỹ đã bán là 71/100 căn hộ, tổng giá trị các căn hộ đã bán là 19,4 tỷ đồng, số còn lại đang tiếp tục triển khai thi công và bán trong thời gian đến; Quỹ đã được ngân sách thành phố thanh toán đợt 1 với số tiền 36,5 tỷ đồng đối với 230 căn hộ thuộc dự án Blue House; đang trình cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ Quỹ Phát triển nhà ở và hoàn thành Đề án thành lập Quỹ phát triển đất trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Đặc biệt, lần đầu tiên, Quỹ thực hiện nhận ủy thác phát hành trái phiếu thành phố năm 2014 thành công với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 5,6% với tổng chi phí chỉ có 550 triệu đồng, và làm lợi thêm cho ngân sách 8,7 tỷ đồng.

          Trong năm đến, Quỹ đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cần nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBVC Quỹ để đạt được đối với các chỉ tiêu sau: thứ nhất, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng giá trị là 360 tỷ đồng; thứ hai, tăng dư nợ cho vay từ 30-40% so với dư nợ năm 2014; thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt chương trình cho vay hỗ trợ sản xuất - xuất khẩu và bảo lãnh tín dụng, góp phần thực hiện chủ trương Năm doanh nghiệp 2015 của thành phố; thứ tư, triển khai thực hiện hoàn thành chỉ đạo của UBND thành phố, HĐQL Quỹ trong việc rút vốn trước thời hạn, chuyển đổi mô hình hoạt động và nhiệm vụ khác đối với các doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn; thứ năm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Nhà ở; Quỹ phát triển đất nếu được HĐND thành phố và UBND thành phố giao, tiếp nhận phần vốn ngân sách đầu tư tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng; thứ sáu,hoàn thiện cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc mới của Quỹ, tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy hoạch đã phê duyệt, sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ phù hợp với qui định hiện hành và thực hiện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực thể chế do AFD tài trợ; thứ bảy, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, khai thác có hiệu quả các nguồn tại Quỹ, sử dụng chi phí tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động, tăng cường thu nhập cho CBVC và người lao động tại Quỹ.

          Như vậy, trong điều kiện tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hồi phục chậm trong năm qua, nhưng được sự hỗ trợ của các cấp ,các ngành,Lãnh đạo của UBND thành phố nên hoạt động của Quỹ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Quỹ cũng đã đưa ra kế hoạch, bàn bạc biện pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015./.

T-H

Liên kết website