ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ BẢO LÃNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 03/11/2014, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7849/QĐ-UBND (Tham khảo Quyết định tại đây) thay thế Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 về việc quy định các loại phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, trong đó quy định cụ thể:

          - Phí bảo lãnh tín dụng là 1%/năm (một phần trăm mỗi năm), được tính trên số tiền bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh.

          - Phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh/1 bộ hồ sơ được thu theo giá trị bảo lãnh: dưới 01 tỷ đồng là 500.000 đồng; từ 01 tỷ đồng đến dưới 02 tỷ đồng là 700.000 đồng và từ 02 tỷ đồng trở lên là 1.000.000 đồng.

          Theo quy định này, các doanh nghiệp khi đề nghị Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn ngân hàng trong thời gian từ ngày 03/11/2014 (ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định số 7849/QĐ-UBND) đến ngày 31/12/2014 sẽ được miễn phí thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh và chỉ thanh toán phí bảo lãnh là 1%/năm trên số tiền bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh.

          Việc điều chỉnh mức thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” nhằm hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

                        BÙI HOÀNG PHƯƠNG QUỲNH (UT)

Liên kết website