MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-NHNN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

 Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN (Kèm theo) về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thực hiện phòng chống rửa tiền.

          Theo đó Thông tư đã bổ sung một số nội dung liên quan đến các vấn đề có liên quan đến hoạt động của các tổ chức tài chính tương tự như Quỹ Đầu tư phát triển như sau:

          1/Biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao: Theo đó yêu cầu:

          -  Cần thu thập bổ sung các thông tin sau:

          + Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính.

+ Tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất.

          + Danh sách (họ tên, địa chỉ thường trú) thành viên Hội đồng quản trị hoặc HĐTV, Ban điều hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương.

          + Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền của Công ty mẹ(nếu khách hàng là công ty con) hoặc danh sách tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện.

          -  Giám sát các giao dịch của khách hàng…

          -  Cập nhật thông tin định kỳ ít nhất 01 năm 01 lần…

          2/ Danh sách các nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị: Theo đó quy định rõ:

          -Danh sách được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp  cho đối tượng báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử.

          -Đối tượng báo cáo phải đăng ký bằng văn bản gửi cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Phòng, chống rửa tiền).

          -Các điều kiện liên quan đến sử dụng dữ liệu này.

          3/Báo cáo dịch chuyển tiền điện tử: Theo đó trừ những giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định cụ thể không phải báo cáo, còn lại những giao dịch thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước hoặc quốc tế có giá trị từ 500 triệu đồng (hoặc 1.000 USD) phải báo cáo Cục Cục Phòng, chống rửa tiền.

          4/ Quy định về phân công kiểm toán và đào tạo bồi dưỡng về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

          5/ Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2014 và bổ sung sửa đổi Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013.

  Trần Lê Minh Tín (DDIF)

Liên kết website