ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG HẤP THỤ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Nghị Quyết số 04/-NQ/TU ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XX về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, trong đó có chọn năm 2014 là “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và Công văn số 1329-CV/TU ngày 06/01/2014 của Thường trực Thành ủy về việc xây dựng Chương trình năm doanh nghiệp 2014, theo đó UBND thành phố đã cụ thể hóa thành các Chương trình hoạt động cụ thể để thực hiện “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, gồm: 

             -  Công tác thông tin, đối thoại doanh nghiệp.

             -  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

             -  Hỗ trợ mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh.

             -  Hỗ trợ tài chính tín dụng.

             -  Hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ.

             -  Hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch, hỗ trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực.

             -  Xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp.

          Như vậy có thể thấy, thành phố đã hết sức quan tâm triển khai một cách đồng bộ các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho mọi loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với đặc thù của thành phố Đà Nẵng, số lượng các doanh nghiệp có quy mô lớn, tầm hoạt động trong cả nước hoặc vươn ra phạm vi khu vực chưa nhiều, thì đối tượng quan tâm cần hướng đến của các Chương trình là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Cụ thể theo thống kê, tính đến ngày 31/12/2012, trên địa bàn thành phố có 12.544 DNNVV đang hoạt động (chiếm 98% tổng số DN trên địa bàn), với tổng vốn đăng ký 63.878 tỷ đồng. Trong đó, đa số là các DN nhỏ hoặc siêu nhỏ (DN có vốn dưới 1 tỷ đồng chiếm đa số 65,05%, vốn từ 1-10 tỷ đồng chiếm 31,25%) . Vai trò của các DNNVV đối với nền kinh tế thành phố ngày càng cao thông qua tỷ lệ giá trị đóng góp ngày càng tăng (từ mức 36,1% năm 2005 tăng lên 57% năm 2012) và giải quyết việc làm mới hàng năm trên 90%.

          Tuy nhiên, một thực tế cần quan tâm là:

          - Theo Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV còn rời rạc, chưa có tính kết nối khiến doanh nghiệp khó tham gia vào các chương trình, chính sách này. Một số chương trình mới dừng lại ở mức ước tính tỷ lệ DNNVV có thể tham gia, thậm chí còn chưa đánh giá được mức độ tham gia của các doanh nghiệp. Đặc biệt, có 6 trong tổng số 8 nhóm chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp có đối tượng quá rộng, nội dung chưa phù hợp.

          - Theo số liệu điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có 4% doanh nghiệp trong 800 doanh nghiệp được điều tra đã ngừng hoạt động và giải thể. Trong đó, có 50% phải rơi vào tình trạng này là do không có thị trường, chứ không phải do thiếu vốn sản xuất kinh doanh. (Nguồn: daibieunhandan.vn)

          - Theo Thống kê của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV thành phố Đà Nẵng, trong số hơn 30 doanh nghiệp được các tổ chức tín dụng giới thiệu để bảo lãnh, Quỹ chỉ xem xét bảo lãnh được 07 doanh nghiệp, trong đó bên cạnh do việc giới thiệu các doanh nghiệp chưa thực sự có nhu cầu bảo lãnh thì có không ít số lượng các doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện về hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính, phương án kinh doanh…. , mà chủ yếu các nội dung này xuát phát từ năng lực quản trị của chính bản thân DNNVV.

          Chính vì vậy việc ban hành các chính sách hỗ trợ đặc biệt là các gói sản phẩm hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính, tín dụng cần qua tâm đến khă năng hấp thụ để hưởng lợi của chính doanh nghiệp từ các chính sách này.

          Đối với thành phố Đà Nẵng, để chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” phát huy hiệu quả cao, góp phần tạo đà cho doanh nghiệp và thành phố trong các năm tiếp theo, theo tôi để đưa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào đi thực tế, phù hợp với khả năng hấp thụ của doanh nghiệp, thì chính các DNNVV và các cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố cần quan tâm hơn một số vân đề sau: 

          1/ Về phía bản thân các DNVV:

          - Doanh nghiệp cần tự chủ động xây dựng, hoạch định kế hoạch kinh doanh, góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp, trong đó cần chú ý:

             + Mạnh dạn đổi mới thiết bị công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

             + Xem xét chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng để tận dụng tối đa các điều kiện về cơ sở hạ tầng sẵn có của thành phố cũng như các chính sách hỗ trợ trong tương lai.   

             + Trong việc xác định định hướng kinh doanh cần quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp phụ trợ để phù hợp với quy mô và khai thác tốt tiềm năng của mình

          - Có kế hoạch nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng xu thế hội nhập để từng bước vươn ra thị trường trong nước và khu vực, muốn vậy phải biết chấm dứt tư duy “làm ăn manh mún” và “ăn xổi ở thì”.

          2/Về phía cơ quan quản lý Nhà nước: 

          - Rà soát, thống kê số liệu cụ thể, chính xác số lượng và chất lượng DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để có chính sách phù hợp.

          - Mạnh dạn hơn trong việc hoạch định các chính sách theo hướng ưu đãi hỗ trợ tối đa cho các DNNVV, đặc biệt cần thiết kế riêng các gói sản phẩm hỗ trợ tài chính, tín dụng theo hướng:

             + Mở rộng  đối tượng và phạm vi tham gia của DNVVV.

             + Hạ thấp các tiêu chí quy định về đối tượng hưởng lợi đặc biệt là các tiêu chí đánh giá về năng lực quản trị của doanh nghiệp.  

          -Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng Nhà nước cần phát huy vai trò “đầu tàu” trong việc hỗ trợ, định hướng cho các DNNVV, thông qua việc:

             + Làm “Trung gian” để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn giá rẻ của các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước.

             + Đóng vai trò “Mồi vốn” để lôi kéo các tổ chức tài chính, tín dụng tham gia hỗ trợ.

             + Hỗ trợ mạnh mẽ việc mở rộng phát triển thị trường của doanh nghiệp.

                                                                Trần Lê Minh Tín – DDIF.

Liên kết website