PHỐI HỢP VỚI BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÍN DỤNG TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG

Hưởng ứng "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014", Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng giới thiệu các chương trình cho vay hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và bảo lãnh tín dụng. Theo đó, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất sẽ thông báo đến Doanh nghiệp các Chương trình cho vay hỗ trợ cũng như bảo lãnh tín dụng tại 02 Quỹ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh. Cụ thể các Chương trình cho vay hỗ trợ và bảo lãnh tín dụng như sau:

          Công văn số 436/QĐTPT-UT ngày 18/6/2014 về việc cho vay hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu 2014 (Tải tại đây)

          Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu năm 2014 (Tải tại đây)

          Công văn số 59/QBLTD ngày 17/6/2014 về việc bảo lãnh cho doanh ngiệp nhỏ và vừa thành phố vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh  (Tải tại đây)

          Chương trình hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng (Tải tại đây)

Liên kết website