QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Sau khi Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ được ban hành sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 25/02/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thay thế Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007. 
 
          Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ không được thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng. Việc quyết định tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển do Chủ tịch UBND thành phố quyết định, trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
          Thông tư đã quy định cụ thể về nội dung các quy chế nghiệp vụ để quản lý các hoạt động huy động vốn, cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp và quản lý tài sản cố định của Quỹ. Đối với hoạt động quản lý vốn và tài sản nhận ủy thác, Thông tư quy định rõ nguyên tắc hoạt động nhận ủy thác của Quỹ phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ của Quỹ, đồng thời nêu rõ các nội dung cơ bản của hợp đồng ủy thác khi Quỹ thực hiện nhận quản lý vốn ủy thác.
          Điểm mới trong công tác quản lý doanh thu, chi phí tại Thông tư này có nhiều điểm khác biệt so với quy định tại Thông tư số 139/2007/TT-BTC, cụ thể:
          Về doanh thu, quy định nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ hoạt động cho vay, theo đó Quỹ chỉ được hạch toán số lãi phải thu từ hoạt động cho vay phát sinh trong kỳ vào doanh thu lãi cho vay đối với các tài sản có được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
          Đối với số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản cho vay khác ngoại trừ  quy định tại Điểm a, Khoản này thì không hạch toán vào doanh thu, Quỹ thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; khi thu được thì hạch toán vào doanh thu hoạt động nghiệp vụ.
          Về chi phí cho nhân viên của Quỹ bao gồm chi tiền lương, tiền công; các khoản đóng góp theo lương: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn con người, kinh phí công đoàn; chi ăn ca; chi bảo hộ lao động; chi trang phục giao dịch; chi cho lao động nữ; chi tiền nghỉ phép hàng năm và các khoản chi khác cho người lao động theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
          Chế độ về tiền thưởng đối với người lao động và cán bộ quản lý của Quỹ cũng được áp dụng như đối với doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
          Ngoài ra, để quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương hằng năm, Thông tư đã quy định 4 chỉ tiêu cơ bản để đánh hiệu quả hoạt động, bao gồm:
          Chỉ tiêu 1: Doanh thu và thu nhập khác.
          Chỉ tiêu 2: Chênh lệch thu chi và tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu.
          Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (bao gồm các khoản: trực tiếp cho vay, ủy thác cho vay và hợp vốn cho vay).
          Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định về chế độ, chính sách pháp luật.
          Khi tính toán các chỉ tiêu trên, Quỹ được loại trừ các yếu tố khách quan như: Do nguyên nhân khách quan bất khả kháng (như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh); Do nhà nước điều chỉnh chính sách hoặc biến động của thị trường làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và tình hình hoạt động của Quỹ; Do Quỹ phải thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
          Các nguyên tắc và phương pháp đánh giá các chỉ tiêu trên cũng được quy định khá chặt chẽ làm cơ sở để xếp loại kết quả hoạt động. Hằng năm, báo cáo xếp loại kết quả hoạt động của Quỹ phải được hội đồng quản lý thông qua và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.
          Thông tư có hiệu lực thi hành từ 12/4/2014.

Đỗ Thị Hồng Thy

Liên kết website