CƠ CẤU TỔ CHỨC QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TPĐN

 Ngày 14/01/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc Thành lập hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN và Quyết định số 333/QĐ-UBND về Cử cán bộ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN, theo đó cơ cấu thành viên của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN như sau:

        I/ Hội đồng quản lý Quỹ:

        1. Ông Võ Duy Khương    – Chủ tịch Hội đồng.

        2. Ông Phạm Cư                – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Phó chủ tịch hội đồng.

        3. Ông Huỳnh Văn Thanh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

        4. Ông Võ Minh                – GĐ Chi nhánh NH Nhà nước tại Đà Nẵng - Thành viên.

        5. Ông Đoàn Ngọc Vui     – Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển TPĐN - Thành viên.

       II/ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN

        1. Ông Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám Đốc Quỹ đầu tư phát triển TPĐN kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN. 

       III/ Bộ máy tác nghiệp

        Theo Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng thì các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa do các phòng nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đảm nhận.

                                                                                                                                      V.H (DDIF)    

Liên kết website