NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 172/2013/NĐ-CP (Tải về) về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định có 05 Chương với 33 Điều khoản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 thay thế Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004. Theo đó Chính phủ quy định:

        - Về vốn: Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng. Riêng đối với công ty TNHH MTV hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn đặc thù hoặc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức nêu trên, nhưng phải có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

        - Về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động:  Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu chỉ được phép hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể sau: Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; truyền tải hệ thống điện quốc gia; nhà máy thủy điện đa mục tiêu, nhà máy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; bảo đảm hàng hải; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; xuất bản; tin, đúc tiền, v.v... Công ty TNHH MTV được xem xét thành lập Công ty con là Công ty TNHH một thành viên để phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ trực tiếp phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty mẹ.

        - Về tổ chức lại, tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH MTV: Nghị định quy định các điều kiện, thủ tục và các hình thức cho việc tổ chức lại công ty TNHH MTV gồm: hợp nhất, sáp nhập, chia và tách Công ty. Đồng thời quy định các trường hợp và thủ tục tạm ngừng kinh doanh của Công ty.

        - Về giải thể Công ty TNHH MTV: Nghị định quy định chi tiết các nội dung về:

        + Điều kiện giải thể gồm: Trường hợp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lũy kế bằng ¾ vốn Nhà nước tại công ty trở lên nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản hoặc xét thấy việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.  Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời, việc giải thể phải phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

         + Thẩm quyền và quy trình thời hạn giải thể Công ty TNHH MTV: Thời hạn giải thể công ty TNHH một thành viên không quá 01 năm kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực.
         Ngoài ra, Nghị định cũng quy định Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu không thành lập Công ty TNHH MTV từ cấp 3 trở lên trong mô hình Công ty mẹ- công ty con. Đồng thời giao trách nhiệm giao trách nhiệm cho các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình hoạt động và xây dựng các phương án sắp xếp phù hợp đối với các Công ty TNHH MTV từ cấp 3 trở lên do mình quản lý để tổng hợp báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.         

Trần Lê Minh Tín - DDIF

Liên kết website