MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THÔNG TƯ SỐ 10/2013/TT-BXD NGÀY 25/7/2013 VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2013/TT-BXD để hướng dẫn nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP. 

         Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
         Thông tư này bao gồm 05 Chương và 36 Điều, quy định về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình; Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình; Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Trong đó: 
         - Về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình: Trình tự thực hiện bao gồm 16 bước.
         - Về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình: Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình bao gồm 8 bước hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.
         - Tại Điều 17 của Thông tư đã quy định cụ thể việc quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. Theo đó, chủ đầu tư bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.
         - Tại Điều 19 của Thông tư cũng quy định chế độ giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. Theo đó, mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát. Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ. Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc xây dựng, loại, cấp công trình. Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án hoặc tổng thầu có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này trong quá trình giám sát thi công xây dựng công trình.
         + Chế độ giám sát tác giả là người có đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng; khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký thi công xây dựng công trình yêu cầu thực hiện đúng thiết kế và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư; nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Qua công tác giám sát tác giả hoặc trong quá trình tham gia nghiệm thu, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản gửi chủ đầu tư, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện nghiệm thu.
         - Tại Chương IV, Về quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Theo quy định của Thông tư có 3 bước gồm: Kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; Báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
         Ngoài ra, thông tư quy đinh rõ việc phân cấp công trình sẽ dựa trên 2 tiêu chí (tại phụ lục số 01):
         - Quy mô, công suất và tầm quan trọng của công trình.
         - Độ bền vững, bậc chịu lửa và các yêu cầu kỹ thuật khác tại các QCVN.
         Cấp công trình sẽ được lựa chọn theo cấp cao nhất dựa trên các tiêu chí trên.
         Việc phân loại này sẽ là cơ sở để xác định đối tượng công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật, thời hạn bảo hành công trình, phân cấp sự cố và giải quyết sự cố trong quá trình thi công.
         Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2013 và thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng của Bộ Xây dựng.

Đông Hải

Liên kết website