CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 138/2007/NĐ-CP

Ngày 22/4/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, các nội dung chính sửa đổi, bổ sung gồm:

- Sửa đổi Điều 5 về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cụ thể:
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trình Chính phủ ban hành cơ chế chính sách, ban hành Điều lệ mẫu, ban hành chế độ kế toán, chế độ báo cáo và cơ chế quản lý tài chính đói với Quỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ, xây dựng chính sách, theo dõi, đánh giá tình hình cho vay, đầu tư của Quỹ.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phhe duyệt Đề án thành lập, phê duyệt cấp vốn điều lệ, xem xét có ý kiến chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển tại địa phương.
UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng đề án thành lập trình HĐND cấp tỉnh, quyết định thành lập Quỹ, cấp vốn điều lệ, phê duyệt Điều lệ hoạt động, phê duyệt tổ chức bộ máy, ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển tại địa phương, quyết định lãi suất cho vay…

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 về đối tượng đầu tư trực tiếp theo hướng mở rộng lĩnh vực đầu tư bao gồm lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường; lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp phụ trợ; lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội; lĩnh vực khác của địa phương.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 quy định về hình thức đầu tư, ngoài các hình thức BOT, BTO, BT thì bổ sung thêm hình thức đầu tư mới đó là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 về đối tượng cho vay, theo quy định của Nghị định mới thì đối tượng cho vay giống như đối tượng đầu tư trực tiếp bao gồm các lĩnh vực như đã nêu ở trên.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 15 về lãi suất cho vay được mở theo hướng giao cho UBND cấp tỉnh quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ và bảo toàn phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.
Trường hợp UBND cấp tỉnh quyết định cho vay dự án có mức lãi suất thấp mức lãi suất đã ban hành thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cấp bù phần chênh lệch.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 17 quy định về cho vay hợp vốn, Nghị định cho phép các Quỹ được đầu tư ra ngoài địa bàn nhưng phải thỏa mãn các điều kiện: dự án phải thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, có tính chất hỗ trợ phát triển kinh tế liên vùng, được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 25 về giới hạn đầu tư
Giới hạn đầu tư trực tiếp vào 01 dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.
Giới hạn cho vay đối với 01 dự án không được vượt qúa 20% vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện, không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư dự án.

Trường hợp vừa đầu tư trực tiếp, vừa cho vay đối với 01 dự án thì không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.
Tổng dư nợ cho vay đối với 01 khách hàng không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu.
Giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện
- Sửa đổi khoản 3 Điều 40 về cơ chế tiền lương thì được quy định theo hướng cơ chế lương, thưởng áp dụng như Công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn; việc xếp hạng doanh nghiệp thực hiện theo tiêu chuẩn xếp hạng đối với nhóm công ty tài chính.

Ngoài các nội dung trên, Nghị định cũng có sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như nguyên tắc hoạt động, thành lập Hội đồng quản lý…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2013.

Nguyễn Thanh Tâm

Liên kết website