HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA – VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

         Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau 05 năm thực hiện (2012-2016). Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành , UBND quận, huyện và một số xã phường, tổ chức, đơn vị tiêu biểu đạt chuẩn văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch thường trực tham dự và chủ trì Hội nghị

Đồng chí Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch thường trực phát biểu tại hội nghị

         Hội nghị đánh giá hiệu quả, tác động của Phong trào và Đề án

         Việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và Đề án XDNSVHVMĐT đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân thành phố, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Kết quả của Phong trào và Đề án đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

         Phong trào đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng dân cư; gắn liền với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội... Qua đó, đã phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, giúp nhau làm kinh tế gia đình, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực góp phần tạo nên nét đẹp, văn minh cho cơ sở.

         Các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố tiếp tục được lồng ghép vào các nội dung chính của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và được triển khai vận động thực hiện đến tận cơ sở và là động lực để thúc đẩy để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của từng địa phương và đơn vị.

         Mặt trận, đoàn thể các cấp đã xây dựng được những mô hình tự quản; các hội viên, đoàn viên đã gương mẫu, đi đầu thực hiện NSVH-VMĐT ở khu dân cư. Các địa phương, cơ sở đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo ra những biện pháp cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

         Việc lồng ghép nội dung Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang là giải pháp có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động của Phong trào, đời sống văn hóa ở cơ sở, môi trường văn hóa có sự chuyển biến tích cực; các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh ngày càng thâm nhập sâu ý thức mỗi người dân.

         Công tác đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa của Phong trào và các mô hình của Đề án đã được phần nhiều BCĐ các cấp quan tâm triển khai thực hiên đúng quy trình, kết hợp với công tác kiểm tra, thẩm định chặt chẽ.

         Bên cạnh đó, Hội nghị nêu ra cái tồn tại, hạn chế

         Công tác tuyên truyền được các địa phương, sở, ngành thực hiện theo từng nhóm chủ đề nhưng chưa triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp) nhân dân, chưa có chuyển biến mạnh trong hành động của một bộ phận người dân. Một số hoạt động tuyên truyền không còn phù hợp) với đời sồng và nhận thức hiện đại, cần thay đổi. Trong điều kiện mới hiện nay, việc phát triển Phong trào và Đề án nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng cần có những chuyển biến và đổi mới trong cách làm để tạo hiệu ứng sâu rộng trong đời sống xã hội (thay đổi -phương thức tuyên truyền, tăng cường xã hội hóa công tác tổ chức, phương tiện tuyên truyền hiện đại hơn, phát huy kênh tuyên truyền hiện đại...). Tuy nhiên, đa số cách làm truyền thống hiện nay đã có sự tụt hậu, thiếu năng động và không đáp ứng được nhu cầu truyền thống hiện nay của đa số nhân dân, đặc biệt là giới trẻ - lực lượng chiếm phần đông và đang có nhiều chuyển biến trong tư tưởng tiếp nhận hiện nay.

         Phong trào và Đề án được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm thực hiện với nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình cũ. Tuy nhiên, việc tổng kết rút kinh nghiệm chưa được quan tâm đúng mức, chưa có nhiều điển hình tiêu biểu, tạo thành phong trào sôi nổi tại cơ sở, tác động rõ nét tới nhận thức của người dân. Một số mô hình còn mang tính hình thức, thiếu chiêu sâu, tỷ lệ các danh hiệu văn hóa cao nhưng tình hình trật tự xã hội ngày càng có chiều hướng phức tạp. Việc có quá nhiều mô hình của nhiều ngành cùng lúc triển khai tại các địa phương cơ sở với tiêu chí và tên gọi trùng lắp dẫn đến áp lực cho địa bàn giảm hiệu quả triển khai, thiếu nhất quán trong chỉ đạo, giảm nhiệt huyết cho địa phương, tốn kém chi phí hành chính và giảm hiệu lực quản lý nhà nước.

         Các hành vi văn hóa ứng xử - giao tiếp nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư đã được quan tâm xây dựng nhưng chưa theo kịp sự phát triển của đô thị, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc tang, việc cưới, như: việc tổ chức đám tang để dài ngày, sử dụng âm thanh quá lớn trong khu dân cư,... Điều đó cho thấy việc triển khai Phong trào và Đề án đã phát triển trên diện rộng nhưng cần được tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chất lượng và sự phát triển bên vững.

         Cơ sở hạ tầng, dịch vụ công ích ở một số nơi chưa đáp ứng để người dân tham gia thực hiện NSVH-VMĐTT. Một số tiêu chuẩn đánh giá trong xây dựng các mô hình còn phụ thuộc vào yếu tố cơ sở hạ tầng nên các địa phương, cơ sở gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.

         Một số địa phương còn chưa quan tâm đến tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở theo quy hoạch; việc phát huy công suất hoạt động của các thiết chế văn hóa – thể thao xã, phường còn hạn chế, một số nơi chưa khai thác hết công năng, chưa linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động tại Trung tâm VHTT phường xã.

         Hiện nay, các đơn vị đã chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ của ngành nhưng công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ, vì vậy chưa phát huy được hết hiệu quả triển khai.         

         Công tác đánh giá thi đua, khen thưởng các mô hình, danh hiệu chưa tạo thành hiệu ứng toàn xã hội, chưa khuyên khích phong trào thi đua xây dựng và phát triển Phong trào và Đề án. Phong trào đã được triển khai trong thời gian dài nhưng chưa có nhiều các điển hình nổi bật. Việc bình chọn, tuyên dương điển hình ở một số địa phương chưa sâu, chưa tiêu biểu nên chưa tạo được sự thuyết phục trong cộng đồng dân cư trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa. Công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình còn thiếu kịp thời và sự quan tâm của các đơn vị, địa phương.

         Ở một số địa phương và trong nhận thức của cán bộ, đã có sự chững lại trong công tác chỉ đạo. Một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí, nội dung của Phong trào và Đề án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như thiếu chủ động, nhiệt huyết, sáng tạo trong triển khai Phong trào và Đề án.

         Các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm văn minh đô thị chưa đủ mạnh để giải quyết  triệt để. Nhiều hạn chế, vướng mắc và thiếu quyết liệt trong việc xử lý các hành vi vi phạm bởi tính “duy tình” cộng với phần lớn các trường hợp vi phạm đều co hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và nhận thức hạn chế.

         Một số hành vi đã được xử lý tương đối triệt để trong thời gian thực hiện “Năm văn hóa- văn minh đô thị” (năm 2015, năm 2016) như: xóa quảng cáo, rao vặt, bán hàng rong, chèo kéo du khách nay đã tái xuất hiện, các địa phương khó khăn trong giữ kết quả đã đạt được

         Việc triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào và Đề án đối với các đối tượng tạm trú, vãng lai rất khó khăn, thường nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hường chung đến hiệu quả thực hiện Phong trào và Đề án.

         Công tác đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa ở một số nơi chưa chặt chẽ; trong từng địa bàn quận huyện chưa thống nhất giữa các cơ quan về thống kê tổng hộ dân địa phương nên xác định tỷ lệ đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa chưa chính xác; Mặt khác, vẫn còn hiện tượng chạy theo thành tích, dễ dãi, châm chước dẫn đến tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa cao nhưng chưa tương xứng với hiệu quả của Phong trào với đời sồng tại cơ sở.

         Phong trào và Đề án có nhiều nội dung với phạm vi triển khai rộng, liên quan trực tiếp đến cơ sở, trong khi nguồn lực con người và kinh phí hạn hẹp nên nhiều nội dung của Phong trào, Đê án đã được xây dựng trong kế hoạch nhưng hạn chế hiệu quả trong công tác triển khai; triển khai ở bề nổi, hoặc triển khai thiếu đồng đều giữa các nội dung của Phong trào, Đề án

         Tại Hội nghị cũng đã tổ chức trao giấy Công nhận cho các đơn vị, tổ chức đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng qua quá trình 5 năm thực hiện “Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được các tiêu chí và thành tích nhất định, được thành phố công nhận là đơn vị đạt chuẩn trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 05 năm liên tục (2012-2016).

Huỳnh Ngọc Thành – Phó Giám đốc Quỹ

Liên kết website