HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ NĂM 2019

            Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Công văn số 192/CĐVC ngày 11/11/2019 của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và Quy chế dân chủ cơ quan. Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, phong trào thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị về phía Công đoàn Viên chức có đồng chí Nguyễn Đình Trung – Phó Chủ tịch, về phía Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Quỹ, đồng chí Đoàn Ngọc Vui-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Quỹ, các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Bí thư Chi đoàn và toàn thể người quản lý, người lao động Quỹ (NQL, NLĐ).

            Tại hội nghị đồng chí Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Quỹ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, phong trào thi đua năm 2019 và phương phướng nhiệm vụ năm 2020 và đồng chí Trương Quốc Cường – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Đ/c Đoàn Ngọc Vui – PGĐ – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, phong trào thi đua năm 2019 và phương phướng nhiệm vụ năm 2020

Ảnh: Đ/c đồng chí Trương Quốc Cường – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

            Trong năm, NQL, NLĐ đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các dự án Quỹ xúc tiến và cho vay đều đảm bảo theo quy định của UBND thành phố tại Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014; đã tập trung giải ngân kịp thời, đúng tiến độ đối với dự án Nhà máy nước Cầu đỏ và Nhà máy nước Hồ Hòa Trung giúp chủ đầu tư đảm bảo nguồn vốn để triển khai dự án góp phần đảm bảo được việc cung cấp nước sinh hoạt cho toàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng lớn của xâm nhập mặn nhưng người dân trên địa bàn thành phố cơ bản có đủ nước sinh hoạt. Hoạt động nghiệp vụ của Quỹ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; nhân sự được củng cố và kiện toàn; công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm; công tác quản lý vốn góp tại các doanh nghiệp và quản lý người đại diện đạt kết quả tốt, hoàn thành công tác thoái vốn theo chỉ đạo của UBND thành phố; các quy chế nghiệp vụ được sửa đổi và bổ sung kịp thời. Thu nhập của người lao động được đảm bảo.

            Công tác xây dựng Đảng được củng cố và phát triển, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đảng viên chưa có biểu hiện suy thoái đạo đức, chưa có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nội bộ Quỹ đoàn kết, thống nhất.

            Hoạt động của các đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình theo quy định của điều lệ, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tốt hơn năm trước, tuyên truyền vận động 100% đoàn viên đóng góp các loại quỹ nhân đạo, từ thiện, tham gia các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề do cơ quan, đảng ủy tổ chức, tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do đoàn thể cấp trên tổ chức.

            Sau khi nghe các báo cáo, NQL, NLĐ tham gia ý kiến thảo luận rất sôi nổi, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ như công tác cho vay, đầu tư trực tiếp, sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc…, các ý kiến thắc mắc của viên chức, người lao động đều được Giám đốc giải đáp, trả lời.

Ảnh: Ý kiến phát biểu tại hội nghị

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ biểu dương những kết quả NQL, NLĐ đã tích cực thực hiện được trong năm 2019, hoạt động của Quỹ gặp nhiều khó khăn nhưng nội bộ đoàn kết, kết quả hoạt động của Quỹ đảm bảo được các chỉ tiêu xếp loại A theo quy định tại Điều 25, 26, 27 Thông tư số 28/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Doanh thu và thu nhập khác, chênh lệch thu chi và tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu ước thực hiện vượt kế hoạch được giao, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ thực hiện thấp hơn kế hoạch giao).

            Tuy đạt được những kết quả như trên nhưng cũng cần nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế trong năm 2019, để đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Trong năm 2020 Giám đốc đề nghị các phòng, ban, đoàn thể đăng ký với Giám đốc 01 sáng kiến kinh nghiệm, mỗi cá nhân đăng ký 01 nhiệm vụ trọng tâm; xem xét tham mưu lại việc đánh giá, xếp loại người lao động; mong muốn người lao động có những thay đổi trong suy nghĩ và hành động như trách nhiệm, sáng tạo trong công việc được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; các phòng xây dựng kế hoạch và triển khai công việc đến người lao động ngay từ đầu năm, nâng cao công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ để tham mưu, giải quyết công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn…

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ giải đáp thắc mắc, ý kiến của NQL, NLĐ và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

            Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của Quỹ có 07/07 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 43 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 02 giấy khen tập thể, 11 giấy khen cá nhân; 100% đoàn viên công đoàn được công nhận danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen cho 01 cá nhân và 01 tập thể Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Công đoàn Quỹ tặng Giấy khen cho 15 cá nhân và 02 tập thể. Ngoài ra, trong năm Giám đốc Quỹ khen thưởng đột xuất Phòng Đầu tư&Ủy thác có thành tích trong công tác thoái vốn và Phòng Tín dung có thành tích trong công tác thu hồi nợ; BCH Công đoàn khen thưởng 02 tập thể Phòng Tín dụng và Phòng Tài chính – Kế toán có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp.

Ảnh: Ông Nguyễn Đình Trung – CVP – Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Quỹ công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2019

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố cho Phòng Tài chính – Kế toán

Ảnh: Ông Trần Lê Minh Tín – PGĐ trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 cho Bà Huỳnh Thị Mỹ Vân –Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Vui – PGĐ Quỹ trao Giấy khen của Chủ tịch HĐQL và Giám đốc Quỹ cho tập thể Ban Kiểm soát và Phòng Tài chính – Kế toán

Ảnh: Ông Nguyễn Đình Trung – PCT Công đoàn Viên chức TPĐN trao Giấy khen cho cá nhân Ông Đoàn Ngọc Vui – Chủ tịch Công đoàn và tập thể Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TPĐN

            Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý kiến tham gia của NQL, NLĐ và giải đáp thắc mắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Quỹ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và được toàn thể NQL, NLĐ nhất trí với các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

            Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 Qũy Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phát huy quyền làm chủ của CB, CC, VC và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở của Quỹ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quỹ, đưa Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một đi lên góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Võ Thị Hồng, Văn phòng Quỹ

Liên kết website