"ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN"

You are here

Chức năng nhiệm vụ

     Theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của chính phủ và điều lệ hoạt động thì Quỹ đầu tư phát triển thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển.
     * Nhiệm vụ của Quỹ đầu tư phát triển là tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương. Các hình thức đầu tư của Quỹ gồm:
     - Đầu tư trực tiếp vào các dự án là việc Quỹ sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để đầu tư vào các dự án, trong đó Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật và quản lý đầu tư, xây dựng.
     - Cho vay đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp.
     - Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH theo quy định của luật doanh nghiệp.
     - Nhận ủy thác và ủy thác.

     * Ngoài ra, Quỹ đầu tư phát triển được UBND thành phố giao thêm một số nhiệm vụ:
     - Thực hiện một số nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất.
     - Cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn vay vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất và xuất khẩu.
     - Quản lý tài sản ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
     - Một số nhiệm vụ khá theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng.