Tin tức

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xem là “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với đặc thù của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ ĐTPT) hoạt động trong lĩnh vực tài chính nên công tác kiểm tra, giám sát càng có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng trong cả nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Quỹ ĐTPT, nay là Đảng bộ Quỹ ĐTPT.

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác